การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit มอบรางวัลเชิดชูผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย สร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจให้เกิดการสืบสานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566 ภายในงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 โดยในปีนี้ sacit ได้เฟ้นหาผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม จำนวนทั้งสิ้น 25 ท่าน แบ่งเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน จำนวน 1 ท่าน ครูช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 14 ท่าน และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 10 ท่าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทยได้เกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์คุณค่าภูมิปัญญาทักษะฝีมือเชิงช่างที่อยู่ในตัวบุคคล ที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติอันมีค่าไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน