การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สศท. จัดกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต หลักสูตร เสริมสร้างองค์กรสันติสุข หัวข้อ การสื่อสารอย่างสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พระนครศรีอยุธยา : วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. สถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทย (องค์การมหาชน) กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต หลักสูตร เสริมสร้างองค์กรสันติสุข หัวข้อ การสื่อสารอย่างสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลายขิด ชั้น 2 อาคารศาลาพระมิ่งมงคล


การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรคุณธรรมควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณภาพและพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และตรวจสอบการทุจริต โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อนึ่ง สศท. ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรแห่งความสุข และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของ สศท. มีทิศทางในการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)


ในการนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไปด้วยดีตลอดไป


รายงานโดย
: สำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง