การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

การประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
7 นโยบายสำคัญ ดังนี้
1. “ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” เน้นการรดน้ำที่ราก ดูแลคนตัวเล็ก
2. “บริหารให้เกิดความสมดุล” ระหว่างประชาชนผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ ให้ทุกฝ่ายสามารถดำรงชีวิต ดำเนินธุรกิจ และสร้างประโยชน์ที่ได้รับด้วยกันทุกฝ่าย
3. “การทำงานเชิงรุก และบูรณาการการทำงานร่วมกัน” ของ พาณิชย์จังหวัด และ ทูตพาณิชย์
4. “แก้ไขข้อจำกัดของกฎหมาย”
5. “ร่วมขับเคลื่อน นโยบาย Digital Wallet” ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
6. “เร่งขยับตัวเลขการส่งออก” เปลี่ยนจากติดลบให้เป็นบวก
7. “ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จาก FTA”


สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ในฐานะองค์การมหาชน ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) รับมอบนโยบายดังกล่าวเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง