การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ชื่นชม sacit ขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จัก

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมคณะกรรมการ เดินทางมาเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ในด้านการส่งเสริมและสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย โดยมีนางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และรักษาการผู้อำนวยการ sacit พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ฯ ยังได้ให้คำแนะนำแนวทางการเชื่อมโยงตลาดเพื่อผลักดันให้งานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งชื่นชม sacit ที่ได้ส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญา และช่วยเหลือชาวบ้านผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย นอกจากนี้ ทางคณะ ฯ ยังได้เยี่ยมชมหอนิทรรศการ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยที่ sacit Shop สถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทย (องค์การมหาชน) อ. บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา