การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สศท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) BREAK THE CORRUPTION ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          นนทบุรี : วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท.โดยนางญาณิดา ปานเกษม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกลาง และรักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดโดยรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ธีมของงานในปีนี้ คือ BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทํา ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” รวมพลังคนไทย กว่า ๓,๐๐๐ คน ณ ฮอลล์ ๔ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


          วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่ สหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ (United Nations Convention Against Corruption - UNCAC, ๒๐๐๓) อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ จากนั้น ประเทศภาคีเครือข่ายสหประชาชาติจำนวน ๑๙๑ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนาม ในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยอนุสัญญาฯ ได้กำหนด ประเด็นความร่วมมือที่สำคัญของรัฐภาคี ๓ ประการ ได้แก่

       ๑.ด้านมาตรการเชิงป้องกัน : ทุกประเทศต้องมุ่งป้องกัน ปัญหาคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก

       ๒.ด้านการบัญญัติความผิดทางอาญา : ทุกประเทศต้องถือว่าการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คือ อาชญากรรม

       ๓.ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ : ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญาฯ มีผลในทางปฏิบัติได้จริง


          ปัญหาการคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่เป็นภัยส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ จึงได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งในเวทีระหว่างประเทศ สิ่งที่ผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกัน คือ การต่อสู้กับคอร์รัปชันในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของนานาประเทศ ซึ่งจากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้ปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์อย่างพร้อมเพรียงกัน


          ดังนั้น วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี ทั่วโลกจึงได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น สำหรับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตเป็นอย่างมาก ประกอบกับสังคมมีความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัด และเพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต จึงเข้าร่วมกันแสดงพลังของกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตีแผ่ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย


          การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในปีนี้ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ฮอลล์ ๔ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ธีมของงานในปีนี้ คือ BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตจำนงของผู้นำประเทศ และผู้นำทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งผสานพลังคนไทย และทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้พร้อมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต รวมถึงให้คนไทย และนานาชาติรับรู้ถึงความมุ่งมั่นและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เพื่อผลักดันการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (ค่า CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


          กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมเขียนข้อความต้านโกง ฟังเทศนาธรรมหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยกัณฑ์ "ปธานาทิพจนกถา ว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรกเรื่องความเพียร” โดย พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร การแสดงละครเวทีต้านทุจริต โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การแสดงวงโยธวาทิต การนำเสนอวิดีทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด BREAK THE CORRUPTION "ไม่ทํา ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"


          ส่วนพิธีประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของภาคีเครือข่ายภายในงาน


#sacitคุณธรรม #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกง #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

#zerotoleranceคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต #moczerocorruption

 

 

รายงานโดย : สำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง