การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                                       

         

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมลายขิด ชั้น 2 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) นางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สศท. มอบนโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และประกาศเจตนารมณ์ “สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ที่จะสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

          (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส” โดยสถาบันฯ กำหนดจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ปีใหม่ คิดใหม่ เริ่มใหม่ พัฒนางานจัดซื้อจัดจ้าง” โดยผู้บริหารของสถาบันฯ 2 ท่าน เป็นวิทยากรพิเศษ นางญาณิดา ปานเกษม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกลาง และรักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวน้ำเพชร มีสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานตามระเบียบและคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บทบาทของคณะกรรมการพัสุด และการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งเปิดโอกาส ถาม - ตอบ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตาม กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

 

 

#sacit No Gift Policy

#sacit ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส