การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

                                   จิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 1/2567 ณ วัดท้ายเกาะใหญ่

 “บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

          ณ วัดท้ายเกาะใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

         

 

          วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 15.00 น. สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ตามแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ วัดท้ายเกาะใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม และความโปร่งใส กิจกรรม “บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

          เพื่อส่งเสริมให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลางชุมชนและขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร และให้บุคลากรได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การเสียสละเพื่อสังคมและส่วนรวม โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พร้อมทั้งร่วมรับฟังธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้า ในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน” สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานในภาครัฐ และการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และนำข้อคิดจากการฟังธรรม หลักธรรมและจริยธรรม มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต