การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 1/2567 (ภาคใต้) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

           ด้วยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย โดยสำนักสำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถ์ศิลป์ ได้จัดกิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 1/2567 (ภาคใต้) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 มีสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวน 92 คน พร้อมทั้งหน่วยงานพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือวิทยากรใหม่ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อยกระดับสมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมต่อไป

          และในกิจกรรมผู้บริหารให้ข้อมูลกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อให้สมาชิกรับทราบข่าวสาร และการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ในเรื่องของจดทะเบียน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ การให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การให้ความรู้ด้านเทคนิคเชิงธุรกิจในยุคสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบเหมาะสมกับผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม และการใช้งานเวปไซต์สมาชิก Sacit การบันทึกข้อมูลของสมาชิกผ่านระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิกที่พัฒนาขึ้น โดย สศท.