การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACIT จัดประชุมเพื่อเริ่มต้นการดำเนินโครงการ (Kick-off Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

SACIT จัดประชุมเพื่อเริ่มต้นการดำเนินโครงการ (Kick-off Project)

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากการดำเนินงานของ SAICT

และการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

       SACIT สร้างความตระหนัก สะท้อนการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้สามารถผลักดันการให้บริการของ SAICT ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ยกระดับการให้บริการ “ให้ผู้รับบริการมีความประทับใจ” นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพองค์กรให้ยั่งยืน

 

       โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. และวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 301     และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  SACIT จัดประชุมเพื่อเริ่มต้นการดำเนินโครงการ (Kick-off Project) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ และประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากการดำเนินงานของ SAICT และการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีผู้บริหารของ SACIT ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย และที่ปรึกษาโครงการ จากบริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ประกอบด้วย ดร.พัชรสิตา สกุลวงศ์สิริโชค และ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

 

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ SACIT และบริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ และเครื่องมือแบบสอบถาม ตัวชี้วัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประเด็นการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ SAICT ในปีนี้ได้คัดเลือกสำรวจในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ สมาชิก สศท. นักออกแบบ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากผลการดำเนินงาน ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมที่ดำเนินงานในปี 2567 และกิจกรรมที่ดำเนินงานในปี 2566 ที่เกิดผลการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2567

 

       การจัดเก็บข้อมูลโดย บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ  ระยะเวลาการดำเนินงานของที่ปรึกษาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2567  วิธีการจัดเก็บข้อมูล อาทิ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ Face to Face หรือโทรศัพท์สอบถาม หรือสแกนคิวอาร์โคด หรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเก็บรักษาและนำส่งข้อมูลให้กับ SAICT เพื่อใช้เป็นข้อมูลในภารกิจของ SAICT เท่านั้น

 

       SACIT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของ SAICT ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

#SACITมุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ