การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สศท. จัดกิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย โดยสำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ได้จัดกิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ มีนายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประชุม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2567 โดยมีสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวน 178 คน พร้อมทั้งหน่วยงานในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาผลงาน เพื่อยกระดับสมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมต่อไป


ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียน (SMEs) สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่ได้รับ การใช้งานเว็ปไซต์สมัครสมาชิก สศท. เทคนิคเชิงธุรกิจในยุคสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม คลินิกให้คำปรึกษา อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้ Sacit Brand