การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการย้อมสีธรรมชาติและถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าจก (การวางแผนจับคู่เฉดสีก่อนการทอ)

     sacit จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการย้อมสีธรรมชาติและถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าจก (การวางแผนจับคู่เฉดสีก่อนการทอ) ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2567 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะเชิงช่างให้แก่ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมช่างฝีมือ และนักศึกษา ทั้งด้านความรู้ การพัฒนารูปแบบ เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ตระหนักถึงการสร้างโอกาส และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า คุณค่า และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยมีนายนิทัศน์ จันทร ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2564 ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเรื่องงานย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าลาวครั่ง เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิก สศท. ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม ช่างฝีมือ ประเภทผ้าทอ และผ้าแปรรูป จำนวน 51 คน ซึ่งมาจากทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครราชสีมา เชียงใหม่ ลำพูน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และกระบี่รายละเอียดการจัดกิจกรรมมีทั้งให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติย้อมผ้าคลุมไหล่ โดยพืชพรรณธรรมชาติที่ให้สี 🌿☘️ นำมาสกัดเป็นน้ำย้อม ได้แก่

คราม - ให้สีฟ้า สีน้ำเงิน
ครั่ง - สีชมพู สีแดง
เมล็ดคำแสด - สีส้ม
ดอกดาวเรือง - สีเหลือง
เปลือกนนทรี - สีน้ำตาลแดง
เปลือกสะเดา - สีน้ำตาล
เปลือกมะพูด - สีเหลืองทอง

     รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารกระตุ้นช่วยให้ติดสี และเปลี่ยนสีให้เข้ม-จาง เช่น น้ำด่างจากขี้เถ้า น้ำมะขามเปียก สารส้ม เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมประเภทผ้าได้เพิ่มพูนทักษะและเทคนิคภูมิปัญญาในการย้อมสีธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนา การรังสรรค์งานให้มีความร่วมสมัยและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป