การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit จัดกิจกรรมพัฒนาฝีมือให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำโครงการกำลังใจฯ

     สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในการการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบ ตลอดจนการส่งเสริม สืบสาน และต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยที่อยู่ในทุกอณูของแผ่นดินไทย และในทักษะความสามารถของคนไทยทุกคนได้รับการรักษาไว้ให้คงอยู่ และสามารถก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน
     สศท. ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาฝีมือให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำโครงการกำลังใจฯ เป็นกิจกรรมที่ สศท. ซึ่งได้ริเริ่มการดำเนินการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ในปี 2560 โดย สศท. ได้นำนักออกแบบเข้าไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ต้องขังหญิง ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ลาดยาว กรุงเทพฯ ซึ่งมีทักษะด้านการเย็บปักถักร้อย ด้วยเทคนิคสม็อค จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการกำลังใจฯ หลากหลายรูปแบบ ซึ่ง สศท. ได้นำไปต่อยอดผ่านการส่งเสริมทางการตลาด ทั้งการวางจำหน่ายในพื้นที่ sacit shop การจัดสรรพื้นที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ สศท. รวมถึงการทำความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง “สตาร์บัคส์” ส่งผลให้ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการกำลังใจฯ เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมประยุกต์ทั้งในและต่างประเทศ  
     การดำเนินงานภายใต้กิจกรรมดังกล่าวในปี 2567 สศท. กำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง โดยได้จัดกิจกรรมครั้งแรก ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้จัดที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี ซึ่งรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะมีความแตกต่างกันกับทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ
     สศท. หวังว่าความร่วมมือระหว่าง สศท.  โครงการกำลังใจฯ และกระทรวงยุติธรรมในการจัดกิจกรรมพัฒนาฝีมือให้กับผู้ต้องขังในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการพัฒนาทักษะ พัฒนาฝีมือ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพ    มีรายได้ หลังพ้นโทษด้วยงานศิลปหัตถกรรม เพื่อให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เพียงทำให้ผู้ต้องขังสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้ด้วยกำลังและความสามารถของตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่ย้อนกลับมาทำสิ่งผิดกฎหมายอีก และชิ้นงานที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ โครงการกำลังใจฯ นำไปออกร้านและนำเสนอผลงานโดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงาน Crafts Bangkok ในปีนี้