การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สศท. จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2567

สศท. จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2567

 

📍พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมยกไหม ชั้น 2 อาคารพระมิ่งมงคล

🏫 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2567 ด้วยเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

🗓️โดยมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางพรรณวิลาส แพพ่วง รักษาการแทนผู้อำนวยการ สศท.กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบาย การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สอดรับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 

📒ที่ประชุม ได้รับทราบ ภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สศท. ในปี 2566 และ 2567

โดย นางญาณิดา ปานเกษม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกลาง

รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

 

🩺บรรยากาศ ในที่ประชุมได้สื่อสาร

สร้างการรับรู้และความเข้าใจประเด็นข้อคำถาม สำหรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ITA) ประจำปี 2567 ที่มีคำถามเชิงบวก และเชิงลบ โดย นางสาวรดาธร เรืองแสงอร่าม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง

 

👨‍⚖️🤵‍♀️ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของ สศท. ใน 5 ตัวชี้วัด และจัดทำแบบวัด IIT ประจำปี 2567

โดยส่วนบุคคล ✍️อย่างเป็นอิสระ ได้แก่

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

 

 

 

 

🍀รายงานโดย

ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง