การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2560 จำนวน 7 เดือน (ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2560)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2560 จำนวน 7 เดือน (ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)