การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสำมะโนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมของไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสำมะโนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมของไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์