การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)