การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการ ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการ ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)