การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ด้วยวิธี (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ด้วยวิธี (e-bidding)